Regulamin

STATUT
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW ŻUBRÓW
6 września 2012
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną i działa w oparciu o niniejszy statut.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami państwa.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.

§ 4

1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią z pełną nazwą w brzmieniu: Stowarzyszenie Miłośników Żubrów.
2. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów używa skrótu SMŻ.
3. Stowarzyszenie posługuje się własnym LOGO.
4. Międzynarodową nazwą Stowarzyszenia jest The European Bison Friends Society.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział 2
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 6

Celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie i podejmowanie wszelkich działań na rzecz ochrony i przetrwania gatunku żubr (Bison bonasus).

§ 7

Działalność Stowarzyszenia opiera się w szczególności na:
1. Aktywności członków
2. Działalności zatrudnionych przez Stowarzyszenie osób fizycznych

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Pomoc w opracowywaniu i wdrażaniu planów restytucji żubrów z uwzględnieniem utrzymania lub zwiększania zmienności genetycznej populacji
2. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie badań naukowych zgodnych z celami Stowarzyszenia
3. Zbieranie danych dokumentujących stan i zagrożenia populacji
4. Opiniowanie i wypowiadanie się we wszelkich kwestiach mogących stanowić zagrożenie dla gatunku
5. Prowadzenie działalności informacyjnej i dydaktyczno-oświatowej
6. Doradztwo w sprawach dotyczących hodowli żubrów
7. Prowadzenie działalności wydawniczej
8. Współpracę z organizacjami samorządowymi i instytucjami państwowymi w egzekwowaniu obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony przyrody i środowiska
9. Współpracę z innymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi i naukowymi w zakresie propagowania i realizacji celów określonych niniejszym statutem
10. Występowanie jako strona w rozumieniu właściwych przepisów prawnych w postępowaniu w przypadkach naruszania przepisów dotyczących ochrony żubrów, a także ich siedlisk
11. Organizowanie lub uczestniczenie w zjazdach, konferencjach, szkoleniach o tematyce zbieżnej z celami statutowymi.
12. Prowadzenie działań w zakresie czynnej ochrony przyrody, służących ochronie żubra i jego siedlisk.

Rozdział 3
ZASADY CZŁONKOSTWA
§ 9

1. Członkowie dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
2. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą zwykłą większością głosów na podstawie złożonej pisemnie deklaracji,
zobowiązujące się do realizowania celów Stowarzyszenia i opłacania składek. Każdy nowo przyjmowany członek winien wykazać się poparciem przynajmniej 2 obecnych członków
Stowarzyszenia. Członkami zwyczajnymi są także uczestnicy zebrania założycielskiego, którzy podpisali deklarację członkowską.
3. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty, które zgłosiły pisemnie w formie deklaracji chęć realizacji lub pomocy w
realizacji celów Stowarzyszenia i zadeklarowały wsparcie finansowe lub innego rodzaju na rzecz Stowarzyszenia. Status członka wspierającego nadaje Zarząd. Członek wspierający
może brać udział w pracach Stowarzyszenia poprzez swego przedstawiciela (dotyczy osób prawnych). Członkowie wspierający mają te same prawa i obowiązki co członkowie
zwyczajni z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz biernego i czynnego prawa wyborczego.
4. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe przyznaje
się osobom fizycznym, które szczególnie zasłużyły się dla Stowarzyszenia lub realizacji jego celów. Członkowie honorowi nie płacą składek.

§ 10

Członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia:
1. Otrzymują pisemne zawiadomienia o każdym Walnym Zgromadzeniu Członków.
2. Otrzymują streszczenie rocznego raportu z działalności Stowarzyszenia.
3. Mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków, zgłaszania wniosków i brania udziału w uchwalaniu rezolucji.
4. Mają czynne prawo wyborcze, jeżeli ukończyli 16 lat.
5. Mają bierne prawo wyborcze, jeżeli ukończyli 18 lat.
6. Mają prawo otrzymywać wydawnictwa Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd.
7. Mają prawo korzystać z innych przywilejów ustanowionych przez Zarząd.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1. Przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Terminowego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustanowionej przez Walne Zgromadzenie Członków w przypadku członków zwyczajnych.
3. Wspierania realizacji celów statutowych Stowarzyszenia poprzez swoją działalność zawodową bądź społeczną.

§ 12

Utrata członkostwa następuje w wyniku:
1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenia z listy członków przez Zarząd w wyniku nieopłacania składek członkowskich przez dwa kolejne lata.
3. Skazania członka prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową utraty praw publicznych.
4. Decyzji Zarządu, za nieprzestrzeganie statutu lub uchwał Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia lub stojące w sprzeczności z celami działania Stowarzyszenia. Decyzja Zarządu poprzedzona jest postępowaniem opisanym w § 21.
5. Utraty godności członka honorowego, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej na wniosek Zarządu lub 1/3 członków Stowarzyszenia.
6. Śmierci członka bądź likwidacji podmiotu (w przypadku członków wspierających).

Rozdział 4
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 13

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna.

§ 13a

Władze Stowarzyszenia, w czasie trwania kadencji, mogą dokooptować nowych członków na miejsce członków ustępujących lecz w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§ 15

1. Termin pierwszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaje ustalony przez Komitet Założycielski na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia, nie później niż 90 dni od daty
zebrania założycielskiego.
2. Przewodniczący pierwszego Walnego Zgromadzenia zostaje wyłoniony spośród członków założycieli.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (z wyjątkiem pierwszego) jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia co trzy lata. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje w razie potrzeby
Zarząd:
a. działając z inicjatywy własnej,
b. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia posiadających czynne i bierne prawa wyborcze,
c. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. W przypadku określonym w paragrafie 21 pkt. 2 oraz w przypadku niezastosowania się Zarządu do wniosku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków zgodnie z § 17 p. 3 b, c, prawo do zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej. Jednocześnie prawo Zarządu do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków zostaje zawieszone do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków przez Komisję Rewizyjną,  jednak na nie dłużej niż 3 miesiące.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie do 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.
6. Zarząd nie później niż 21 dni przed planowanym terminem informuje wszystkich członków o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, rozsyłając pisemne zawiadomienia. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia członków proponuje Zarząd spośród członków Stowarzyszenia (z wyjątkiem pierwszego Walnego Zgromadzenia).
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum, Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, nie wcześniej niż pół godziny później, a jego uchwały ważne są bez względu na liczbę członków obecnych i głosujących. Szczegóły związane z procedurą głosowania omówione są w § 19.
8. Z każdego Walnego Zgromadzenia sporządzany jest protokół podpisywany przez członków Przewodniczącego Zebrania i protokolanta i pozostający do wglądu dla pozostałych członków Stowarzyszenia. Protokolanta wyznacza przewodniczący obrad.
9. W sytuacjach, gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Komisja Rewizyjna, ustępy 5-9 stosuje się odpowiednio.

§ 16

Walne Zgromadzenie Członków posiada następujące kompetencje:
1. Uchwala kierunki działania Stowarzyszenia.
2. Uchwala zmiany w statucie Stowarzyszenia.
3. Wybiera Prezesa Stowarzyszenia.
4. Wybiera członków Zarządu Stowarzyszenia.
5. Wybiera członków Komisji Rewizyjnej.
6. Podejmuje uchwały w sprawach przedstawionych do dyskusji przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz uchwala absolutorium dla Zarządu.
8. Podejmuje uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.
9. Nadaje i pozbawia godności honorowego członka Stowarzyszenia.
10. Ustala wysokość składki członkowskiej.
11. Rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu.

§ 17

Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia:
1. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne, w pozostałych sprawach jest jawne, o ile nikt uprawniony do głosowania nie wnioskuje o jego tajność.
2. O wyniku głosowania decyduje zdanie ponad 1/2 osób, które oddały ważne głosy. Wyjątkiem jest głosowanie nad uchwałą rozwiązującą Stowarzyszenie, kiedy wymagana jest zgoda 2/3 głosujących.
3. Przy głosowaniach na Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej: w przypadkach uzyskania wymaganej większości głosów przez większą liczbę osób niż przewidziana statutowo do poszczególnych organów, o wyborze decyduje liczba głosów. W przypadkach nie uzyskania w pierwszym głosowaniu wymaganej większości głosów przez liczbę osób przewidzianych statutowo do poszczególnych organów, przeprowadzane jest głosowanie dodatkowe, o wyniku którego decyduje zwykła większość głosów.
4. Przewodniczący zebrania informuje o warunkach ważności głosów oraz powołuje komisję skrutacyjną.
5. Komisja skrutacyjna nadzoruje głosowanie i sporządza protokół, a przewodniczący komisji informuje uczestników Walnego Zgromadzenia o wynikach głosowania.
6. W przypadku głosowania tajnego, kartki z głosami są przechowywane co najmniej do następnego Walnego Zgromadzenia.

§ 18

1. Zarząd jest organem prowadzącym sprawy Stowarzyszenia. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Prezesa lub z jego upoważnienia przez dwóch członków Zarządu.
2. Zarząd uchwala regulamin Stowarzyszenia regulujący zagadnienia nie objęte niniejszym statutem.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata i kończy się ustąpieniem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Zarząd liczy 5 osób. W jego skład wchodzą: Prezes, pierwszy Wiceprezes, drugi Wiceprezes, Skarbnik i Sekretarz.
5. Zarząd zwołuje Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.
6. Prezes Stowarzyszenia oraz członkowie Zarządu wybierani są na Walnym Zgromadzeniu Członków w dwóch odrębnych głosowaniach.
7. Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza wybiera Zarząd ze swego składu.
8. Zarząd zbiera się w terminie i miejscu ustalonym przez siebie nie rzadziej niż raz na kwartał. Warunkiem ważności uchwał Zarządu jest kworum liczące, co najmniej 3/5 aktualnego składu osobowego Zarządu. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku nierozstrzygającego wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego zebrania.
9. Prezes Zarządu przewodniczy wszystkim posiedzeniom Zarządu, w których bierze udział, względnie wyznacza osobę prowadzącą posiedzenie. To samo stosuje się odpowiednio do pierwszego i drugiego Wiceprezesa, jeżeli Prezes jest nieobecny.
10. Zarząd zawiadamia Komisję Rewizyjną o miejscu i terminie zebrania.
11. Sekretarz sprawuje pieczę nad dokumentami Stowarzyszenia oraz urzędową korespondencją Stowarzyszenia.
12. Do zadań Skarbnika należy zbieranie składek członkowskich i nadzór nad prowadzeniem dokumentacji finansowej.
13. W razie nieudzielenia absolutorium Zarządowi, głosowane jest udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
14. Członek Zarządu, który nie uzyskał absolutorium, traci bierne prawo wyborcze na całą kadencję, ale nie krócej niż na rok.

§ 19

1. Zarząd może wykluczyć ze Stowarzyszenia członka z powodów wymienionych w § 14. Osoba, wobec której rozważana jest możliwość wykluczenia, otrzymuje od Zarządu, listem poleconym lub też osobiście za pokwitowaniem odbioru zawiadomienie, określające zarzuty oraz źródło ich pochodzenia, a także prośbę o wystąpienie ze Stowarzyszenia w określonym terminie. W zawiadomieniu tym podany jest również termin posiedzenia Zarządu, na którym ma być podjęta decyzja w sprawie wykluczenia. Termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od daty nadania listu. Osobie zainteresowanej, która nie złoży prośby o wystąpienie ze Stowarzyszenia, przysługuje na tym posiedzeniu prawo złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w sprawie stawianych zarzutów. Po przyjęciu wyjaśnień do wiadomości, Zarząd głosuje nad wnioskiem o wykluczenie danej osoby ze Stowarzyszenia.
2. Osobie wykluczonej ze Stowarzyszenia przysługuje prawo do pisemnego odwołania się od decyzji Zarządu. Odwołanie jest składane w terminie tygodnia od posiedzenia Zarządu do Komisji Rewizyjnej, która ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 2 miesięcy od otrzymania odwołania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu zatwierdza lub uchyla decyzję Zarządu. W okresie odwołania, do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie, osoba odwołująca się jest zawieszona w prawach członka.
3. W przypadku nie złożenia odwołania od decyzji Zarządu o wykluczeniu, decyzja ta wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej podjęcia. Osobie wykluczonej nie przysługuje żadna refundacja świadczeń lub zwrot kwot wpłaconych na rzecz Stowarzyszenia.

§ 20

W przypadku rezygnacji, wniosku o odwołanie lub śmierci członka Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej w terminie dwóch miesięcy na wniosek Zarządu zostaje zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, na którym zostanie uzupełniony skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, stosując procedurę określoną w § 19.

§ 21

Zarząd przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności merytorycznej i finansowej na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia, jej członkowie mają prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna liczy 3 osoby. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby karane za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
4. Komisja Rewizyjna wybierana jest na Walnym Zgromadzeniu Członków. Jej kadencja trwa trzy lata i kończy się ustąpieniem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków.
5. Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego spośród swoich członków.
6. Komisja Rewizyjna ma prawo wnioskować do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub w sytuacji wymienionej w § 21 pkt. 2 i § 17 pkt. 4 ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 2 członków.

§ 23

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, która powinna być przeprowadzana przynajmniej raz w roku.
2. Składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań wraz z oceną działalności finansowej stowarzyszenia oraz wniosku dotyczącego udzielenia Zarządowi absolutorium.
3. Przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
4. Opiniowanie wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia dotyczących działalności Zarządu.

Rozdział 5
FINANSE STOWARZYSZENIA
§ 24

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i środki finansowe oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na środki finansowe składają się:
a. wpłaty ze składek członkowskich
b. darowizny, spadki i zapisy
c. wpływy pochodzące z dofinansowania działalności statutowej Stowarzyszenia przez fundacje i inne organizacje oraz instytucje
d. wpływy z ofiarności publicznej

§ 25

Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są: Skarbnik i Prezes lub w ich zastępstwie członkowie Zarządu upoważnieni przez Prezesa.

Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26

Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje w wyniku prawomocnej uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów osób obecnych na sali i uprawnionych do głosowania. Nazwa Stowarzyszenia nie może zostać przejęta przez żadne inne stowarzyszenie powstałe po jego rozwiązaniu.

§ 27

Sprawy nie uregulowane w Statucie lub których interpretacja budzi wątpliwości rozstrzyga Zarząd w oparciu o ustawę “Prawo o stowarzyszeniach” w zgodzie z celami statutowymi Stowarzyszenia.

§ 28

Uchwałę w sprawie zmian statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków (zwyczajne lub nadzwyczajne) zwykłą większością, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub 2/3 większością głosów osób obecnych na sali i uprawnionych do głosowania w drugim terminie.